AKcesoria Samochodowe

2 Tarcze do twar Beton Kostka brukowa Klinkier Elementy ceramiczne Beton zbrojony Mo˝liwe zastosowania: Tarcza SUPER CANTERO • Idealna tarcza do ci´cia dojrza∏ego betonu, kostki brukowej, klinkieru, dachówek ceramicznych jak równie˝ betonu zbrojonego • Mo˝liwoÊç ci´cia na sucho i na mokro • Znakomita jakoÊç tarczy zapewnia szybkie wykonanie pracy przy minimalnym nak∏adzie si∏ – oszcz´dnoÊç czasu • Znakomita jakoÊç ci´cia • Tarcze w rozmiarze 125 mm i 230 mm dost´pne w wykonaniu z otworami w brzeszczocie; otwory w brzeszczocie tarczy kompensujà napr´˝enia powstajàce podczas pracy • WysokoÊç segmentu – 12/10 mm, zapewnia d∏ugà prac´ bez koniecznoÊci wymiany narz´dzia szybkoÊç ci´cia du˝a ˝ywotnoÊç na mokro na sucho PierÊcieƒ redukcyjny 25,4/20 mm Art nr 5527 001 001 Ø WysokoÊç Ø otworu Sposób połàczenia Maks Art. nr Op. mm segmentu mm mocujàcego mm segmentu obr./min szt. 125 10 22,23 laserowo 12 000 0668 515 125 1 230 12 22,23 laserowo 6 600 0668 515 230 1 300 12 25,4 laserowo 5 000 0668 515 304 1 354 12 25,4 laserowo 4 300 0668 515 354 1 406 10 25,4 laserowo 3 750 0668 515 406 1 463 10 25,4 laserowo 3 300 0668 515 463 1 514 10 25,4 laserowo 2 950 0668 515 514 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw